Ajuda Periòdica 

Ajut per l’atenció especialitzada per fills, de 0 a 18 anys, de metges col·legiats

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que es pot haver de fer front.

A través del Programa de Protecció Social ( PPS ), es vol dotar d’un ajut econòmic puntual  dins de les Prestacions per Conciliació de la Vida Laboral i Familiar.

Suport econòmic adreçat a fer front al pagament de despeses derivades de tractaments especials que hagin de rebre fills menors, de 0 a 18, de metges/ses col·legiats/des, com a conseqüència d’una patologia i/o malaltia que requereixi  tractaments i  cures d’especial consideració. 

Els termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 i  el 31 d’octubre ambdós inclosos.

Els beneficiaris seran els fills dels col•legiats i col•legiades del Col•legi Oficial de Metges de Tarragona. 

Es condició indispensable que el col•legiat o col·legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col·legials i porti més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici.

Fins a un màxim de 200€ mensuals. 

L’import d’aquest ajut no podrà superar en cap cas el cost total del tractament.

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

 • Metge/ssa col·legiat/da del Col·legi de Metges de Tarragona.
 • Tenir diagnosticat el fill/a menor de 0 a 18 anys, una patologia/malatia que requereixi unes cures i  tractament especialitzat.
 • No s’estableix requisit de nivell d’ingressos en el present ajut, sense perjudici, si s’escau, de la necessitat d’aplicar el coeficient corrector* previst per les bases amb caràcter general.

 • Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renta.
 • *Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

Incompatibilitats

No hi ha incompatibilitats.

 

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà al pagament de l’ajut de manera mensual, d’acord amb els imports aprovats, i amb caràcter retroactiu des de la data del 75 aniversari del beneficiari, sempre que aquesta s’hagi produït dins del mateix any en el que es presenta la sol·licitud.

El pagament efectiu es produirà a partir del mes de gener de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i necessitats dels beneficiaris.

 

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– Fotocòpia del llibre de família on hi consti el nombre de fill/s i edat/s que es troben a càrrec del col·legiat/da.

– Resolució judicial o acreditativa de la condició de guardador o tutor, si és el cas. adjuntar DNI de qui ostenti la mateixa.

– Document que acrediti la malaltia i necessitat del tractament especial

– Justificants de la despesa del tractament

– Comprovant bancari que justifiqui la titularitat del compte de la persona objecte de la prestació.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 Ajuda Puntual 

Ajut pel nou nat

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que un/a metge/-essa tingui que fer front posant en risc el seu benestar i qualitat de vida i/o del seu entorn familiar.

A través del Programa de Protecció Social (PPS), es vol col·laborar en un moment tan especial i contribuir a alleugerir les despeses inicials que implica l’arribada d’un fill amb un ajut econòmic puntual dins de les Prestacions per Conciliació de la Vida Familiar.

Des del Col·legi de Metges de Tarragona volem donar la benvinguda als nous membres de la família. 

Ajut econòmic puntual al que hi poden accedir aquelles famílies que durant l’any  esdevinguin pares biològics, adoptius o bé hagin acollit temporalment un infant tutelat. En els dos darrers supòsits la concessió queda condicionada a que l’infant hagi nascut durant l’any en curs.

Aquest ajut només es podrà sol·licitar un cop per fill nou nat.

Els beneficiaris seran aquells col·legiats i col·legiades del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.

És condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col·legials i porti un any de col·legiació en situació d’exercici.

Un pagament únic de fins a un màxim de 250 euros segons coeficient corrector.

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

 • Metge/-essa col·legiat/-ada del Col·legi de Metges de Tarragona, que hagi estat mare o pare durant els 6 mesos previs a la sol·licitud.
 • Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renta.

Incompatibilitats

No hi ha incompatibilitats.

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà al pagament de l’ajut de manera mensual, d’acord amb els imports aprovats, i amb caràcter retroactiu des de la data de l’ingrés al centre de residència, sempre que aquesta s’hagi produït dins del mateix any en el que es presenta la sol·licitud.

El pagament efectiu es produirà a partir del mes de gener de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i necessitats dels beneficiaris.

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– DNI del/la Metge/-essa Col·legiat/-ada.

– Llibre de família

– En el cas d’infants acollits, fotocòpia de la resolució de l’acolliment familiar emesa

per part de l’administració pública competent.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 Ajuda Puntual 

Ajut per cobrir obligacions econòmiques col·legials per situacions excepcionals de no exercici professional de llarga durada

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que es pot haver de fer front.

A través del Programa de Protecció Social (PPS), es vol donar suport amb un ajut econòmic puntual  dins de les Prestacions per Conciliació de la Vida Laboral i Familiar.

L’abonament i/o compensació de la totalitat, o de la part, de la quota col·legial que correspongui per tal de donar suport als metges i metgesses que a causa de la seva situació personal, familiar i mèdica, han vist reduïts els seus ingressos ja sigui per trobar-se en situació d’atur, maternitat/paternitat, reducció de jornada laboral per cura d’un familiar, malaltia greu, etc. o que a causa de la seva situació personal i temporalment no exerciran la medicina.

El termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 i  el 30 de novembre ambdós inclosos.

Aquest ajut tindrà una durada màxima de 12 mesos, compresos de gener a desembre,  de tal manera que caldrà sol·licitar-la novament per cada període anual exhaurit d’acord amb el termini establert.

Els beneficiaris seran aquells col·legiats i col·legiades del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.

Es condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col·legials i porti més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici.

Abonament de la part o de la totalitat de la quota col·legial que correspongui, en funció de les circumstàncies que donin dret a sol·licitar el canvi en la situació col·legial

 • Metge/-essa col·legiat/-ada del Col·legi de Metges de Tarragona.
 • Trobar-se en situació d’atur, baixa per maternitat/paternitat, malaltia greu, per tenir cura d’un fill malalt i altres supòsits prèvia valoració per part dels Patrons. 
 • En el cas dels serveis, ajuts i prestacions Assistencials, per Dependència – Discapacitat i Conciliació de la vida laboral i familiar s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos de la persona beneficiària i del seu nucli familiar no superi els 60.000€ anuals. En el cas que el beneficiari visqui sol o en una Residència el nivell d’ingressos no pot superar els 30.000€ anuals.
 • *Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

Incompatibilitats

A valorar segons supòsits per part dels Patrons.

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà a l’abonament de manera mensual, mitjançant pagament al metge/ssa beneficiari pel concepte de la quota, d’acord amb els imports aprovats, i amb caràcter retroactiu des de la data en que es produís la situació personal, familiar o mèdica, que causes la reducció en els seus ingressos.

En el supòsit que els certificats del Centre de Treball acreditatius de les circumstàncies determinants de l’ajut siguin anuals,  el reemborsament / abonament  s’aplicarà retroactivament.

El pagament efectiu es produirà a partir del mes de gener de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i necessitats dels beneficiaris.  

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– Vida Laboral.

– Certificat de no inclusió en el MEL ( Metge sense Exercici).

– Justificant / certificat del Centre de Treball on s’especifiqui la quantitat de reducció de jornada laboral reconeguda i la durada d’aquesta reducció.

– Document que acrediti la situació de malaltia greu – informe Mèdic.

– Document que acrediti el cessament de l’activitat professional – metges en atur.

Altre documentació segons tipologia d’ajut:

 – Declaració de Renda de la Unitat Familiar.

 – Altre documentació que es consideri necessària, que es cregui convenient per part dels Patrons. 

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 Ajuda Puntual 

Ajut per situacions de dependència

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que es pot haver de fer front.

Mitjançant el Programa de Protecció Social (PPS), es previst donar recolzament  amb un ajut econòmic puntual  dins de les Prestacions per Conciliació de la Vida Laboral i Familiar.

Suport econòmic puntual per a col·legiats/-ades i/o familiars propers que tenen reconeguda la seva situació de dependència per part de l’administració pública competent o que està en tràmits d’aquest reconeixement, per tal de fer front a les despeses que es deriven de la seva situació. 

El termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 i  el 31 d’octubre ambdós inclosos.

Aquest ajut només es podrà sol·licitar un cop a l’any.

Metges/-esses Col·legiats/des del COMT, o els seus cònjuges o parelles de fet del membre col·legiat/-ada, en situació de dependència.

Es condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col·legials i porti més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici.

 • En situacions de gran dependència (Grau III)

Ingressos individuals de 0,00.-€ a  15.000,00.-€…………….. fins a un màxim de 1.100.-€ segons coeficient corrector*

Ingressos individuals des de 15.000,01.-€ fins 30.000,00.-€ ……fins a un màxim de 550-€ segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 0,00.-€ fins a 30.000,00.-€ . fins a un màxim de 1.100.-€. segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 30.000,01.-€ fins 60.000,00.-€…..fins a un màxim de 550.-€ segons coeficient corrector.

 • En situacions de dependència severa (Grau II) :

Ingressos individuals de 0,00.-€ a  15.000,00.-€…………….. fins a un màxim de 750.-€ segons coeficient corrector*

Ingressos individuals des de 15.000,01.-€ fins 30.000.-€ ……fins a un màxim de 375-€ segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 0,00.-€ fins a 30.000,0.-€ . fins a un màxim de 750.-€. segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 30.000,01.-€ fins 60.000,00.-€…..fins a un màxim de 375.-€ segons coeficient corrector.

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

 • Metge/-essa col·legiat/-ada del Col·legi de Metges de Tarragona.
 • Ser cònjuge o parella de fet del metge/-essa col·legiat/-ada.
 • Disposar de reconeixement de Grau de Dependència – GRAU II o GRAU III i del Pla d’Atenció Individualitzat (PIA). En cas de no tenir-lo, la Fundació recomana sol·licitar-ho/tramitar-ho.
 • En el cas dels serveis, ajuts i prestacions Assistencials, per Dependència – Discapacitat i Conciliació de la vida laboral i familiar s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos de la persona beneficiària i del seu nucli familiar no superi els 60.000€ anuals. En el cas que el beneficiari visqui sol o en una Residència el nivell d’ingressos no pot superar els 30.000€ anuals.
 • Per als metges col·legiats i prèvia valoració de necessitat social, es podrà no tenir en compte els requisits econòmics.
 • Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renda.
 • *Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

Incompatibilitats

Qualsevol altra prestació de la Fundació que compleixi una finalitat similar, prèvia valoració.

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà a l’abonament mitjançant un pagament únic, d’acord amb els imports aprovats.

El pagament efectiu es produirà durant el primer trimestre de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i necessitats dels beneficiaris.  

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– DNI del metge/ssa col·legiat/da.

– DNI de la persona beneficiària de l’ajut.

– Llibre de Família.

– Resolució judicial o acreditativa de la condició de guardador o tutor, si es el cas, adjuntar DNI de la persona que tingui la tutela.

– Reconeixement de Grau de Dependència i del Pla d’Atenció Individualitzat (PIA) del demandant de l’ajut. En cas de no tenir-lo, justificant d’haver-ho tramitat.

– Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:

 • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar.

En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.

 • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la unitat familiar.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

– Declaració jurada de bens degudament emplenada i signada.

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut quedarà condicionada en la quantitat establerta a la pòlissa d’assegurança contractada.

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Tens dubtes?

Posa´t en contacte fent clic al botó

Contactar