Aquest apartat es publica d’acord amb els requeriments que, en matèria de transparència i dret d’accés a la informació pública que incorpora la Llei 19/2014 de 29 de desembre, i el Decret 8/2021 de 9 de febrer que la desenvolupa així com la Llei 21/2014, de 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública. Aquesta llei regula, entre d’altres, el règim de transparència a que estan subjectes de manera especials les Fundacions i Associacions declarades d’utilitat pública.

Exercici 2020 Exercici 2021 Exercici 2022
Exercici 2022
Obrir