La Fundació de Protecció Social Antonius Musa, mitjançant la qual s’articulen els Programes de Protecció Social del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona,  i d’acord amb els objectius recollits en el seus estatuts, té com un dels seus principals objectius promoure l’exercici de la solidaritat i l’ajuda entre el col·lectiu dels metges.

La finalitat principal és atendre i donar resposta, complementàriament al sistema públic, a les necessitats més immediates i bàsiques de protecció social d’aquests professionals i les seves famílies, mitjançant prestacions, programes i serveis que els permetran fer front de manera integral als possibles riscos en l’àmbit social.

Pel desenvolupament d’aquesta finalitat, la Fundació té establert i aprovat un Catàleg de Serveis, Ajudes i Prestacions ordenades segons la seva finalitat:

Per al bon desenvolupament de l’organització i del sistema de protecció social, la Fundació té marcats uns objectius específics que planteja i desenvolupa d’acord amb els següents principis:

  • Universalitat: garantir la protecció dels seus beneficiaris sense cap discriminació en totes les etapes de la vida.
  • Solidaritat: promoure l’ajuda mútua entre les persones, les generacions i les comunitats objecte de la seva missió.
  • Integritat: ampliar la cobertura de protecció a totes les contingències en salut, ingressos i altres condicions de vida.
  • Unitat: permetre l’articulació de polítiques, institucions, règims, procediments i prestacions, de forma complementària entre els recursos disponibles de la Fundació i els recursos públics.
  • Participació: de tots els membres, a través dels seus representants, en l’organització, gestió, control i fiscalització del Programa de Protecció Social de la Fundació.