Ajuda Periòdica 

Ajut per servei de teleassistència

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que es pot haver de fer front.

El Servei de Teleassistència es tracta d’un servei adreçat a garantir que els col·legiats/-ades que estiguin en situació de dependència, que visquin sols i/o amb familiars, puguin gaudir del servei de teleassistència al seu domicili.

Ajuda econòmica de pagament mensual, dirigida a la contractació d’un servei prestat per mitjà de tecnologies de la comunicació fixa i mòbil connectat amb una Central d’Atenció que funciona les 24 hores i els 365 dies de l’any. Aquests serveis s’adapten a les noves necessitats que sorgeixen a les famílies amb persones majors i/o amb discapacitat o dependència.
Mitjançant aquest ajut es pretén facilitar la permanència de persones vulnerables al seu domicili i entorn habitual.

El termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 i el 30 de novembre ambdós inclosos.
Aquest ajut tindrà una durada màxima de 12 mesos, compresos de gener a desembre, de tal manera que caldrà sol·licitar-la, novament, per cada període anual exhaurit d’acord amb el termini establert.

Metges Col·legiats del COMT majors de 75 anys que visquin sols i/o amb els seus cònjuges o parelles de fet del membre col·legiat/-ada, en situació de dependència.

Es condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col·legials i porti més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici.

Fins a un màxim de 25 €/mes, en funció del cost del servei i segons el coeficient corrector*.

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

 • Metge/-essa col·legiat/-ada del Col·legi de Metges de Tarragona  més grans de 75 anys d’edat.
 • Tenir reconeguda una dependència en Grau II o III i /o Discapacitat ( Mínima del 33%).
 • Els sol·licitants hauran d’omplir total i degudament el full de sol·licitud específic per a cada tipus de prestació sol·licitada en el format i extensió indicats, així com aportar la documentació annexa complementària indicada per a cadascuna de les ajudes.
 • Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renta.
 • Els sol·licitants han de precisar d’un servei preventiu per garantir la seguretat a l’entorn habitual, per raons d’edat, malaltia, discapacitat o dependència.
 • No patir malaltia mental o demència.
 • Disposar o estar en condicions de disposar de línia telefònica fixa al domicili.
 • En el cas d’aquest ajut, s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos de la persona beneficiària i del seu nucli familiar* no superi els 60.000€ anuals. En el cas que el beneficiari visqui sol el nivell d’ingressos no pot superar els 30.000€ anuals.
 • Per als metges col·legiats i prèvia valoració de necessitat social, es podrà no tenir en compte els requisits econòmics.
 • *Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

Incompatibilitats

Ajuda mensual per a plaça en residència de gent gran.

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà al pagament de l’ajut de manera mensual, d’acord amb els imports aprovats, i amb caràcter retroactiu des de la data del 75 aniversari del beneficiari, sempre que aquesta s’hagi produït dins del mateix any en el que es presenta la sol·licitud.

El pagament efectiu es produirà a partir del mes de gener de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i necessitats dels beneficiaris.

 

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament complimentat i firmat.

– DNI del membre col·legiat.

– DNI de la persona beneficiària de l’ajut.

– Llibre de Família o document administratiu que justifiqui la inscripció com a matrimoni o parella de fet en el seu cas, quan la persona beneficiària de l’ajuda és cònjuge/parella de fet del membre col·legiat/-ada.     

– Resolució de Reconeixement de Grau de Discapacitat de la persona beneficiaria de l’ajuda.

– Reconeixement de la situació de Dependència i Programa Individual d’Atenció (PIA). En cas de no tindre la resolució, justificant d’haver-la tramitat.

– Justificants d’ingressos de tots els membres del nucli familiar segons el cas:

 • Declaració de renta de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres del nucli familiar obligats a declarar. En cas de no fer la declaració de la renta, presentar certificat d’imputacions del IRPF; en el cas dels fills, quan aquests siguin majors de 21 anys i menors de 25.
 • Certificat anual de totes les prestacions percebudes, les rebin o no.

– Pressupost de l’empresa prestadora del servei, en el que s’especifiqui el cost mensual d’aquest.

– Última factura de l’empresa prestadora del servei en que s’especifiqui el període i el preu mensual.

 -Comprovant bancari que justifiqui la titularitat del compte de la persona beneficiaria de la prestació.

De concedir-se la prestació i per a justificar el pagament de la mateixa, es requereix enviar amb periodicitat semestral (gener-juny; juliol-desembre), copia de les factures mensuals emeses en cada semestre per empresa prestadora del servei de teleassistència.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

– Declaració jurada de bens degudament emplenada i signada.

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 Ajuda Periòdica 

Ajut per plaça a residència de gent gran per col·legiats

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que un/a metge/-essa hagi de fer front posant en risc el seu benestar i qualitat de vida i/o del seu entorn familiar.

Els Centres Residencials són serveis adreçats a persones més grans de 65 anys, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral, adreçats a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per a dur a terme les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar. El servei s’adapta al grau de dependència de les persones usuàries.

Ajut econòmic mensual, destinat a sufragar el cost d’una plaça privada en una residència de gent gran, sempre i quan no estigués coberta per altres ajuts ni pels ingressos del propi resident.

Aquest ajut te com a objectiu proporcionar atenció integral en el centre de residència.

El termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 i  el 30 de novembre ambdós inclosos.

Aquest ajut tindrà una durada màxima de 12 mesos, compresos de gener a desembre,  de tal manera que caldrà sol·licitar-la novament per cada període anual exhaurit d’acord amb el termini establert.

Metges/-esses Col·legiats/des del Col·legi de Metges de Tarragona, els seus cònjuges o parelles de fet i vidus/es del metge/-essa col·legiat/-ada.

Es condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col·legials i porti més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici.

 1. Imports

Ingressos individuals de 0,00.-€ a  15.000,00.-€…………….. fins a un màxim de 500.-€ segons coeficient corrector*

Ingressos individuals des de 15.000,01.-€ fins 30.000,00.-€ ……fins a un màxim de 250.-€ segons coeficient corrector

Ingressos unitat familiar des de 0,00.-€ fins a 30.000,00.-€ . fins a un màxim de 500.-€. segons coeficient corrector

Ingressos unitat familiar des de 30.000,01.-€ fins 60.000,00.-€…..fins a un màxim de 250.-€ segons coeficient corrector.

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

Metge/-essa col·legiat/-ada del Col·legi de Metges de Tarragona

Ser cònjuge , parella de fet o vidu/a del/la metge/-essa col·legiat/-ada

Disposar de reconeixement de Grau de Dependència i del Pla d’Atenció Individualitzat (PIA).  En cas de no tenir-lo, la Fundació recomana sol·licitar-ho / tramitar-ho.

Estar ingressat/da o tramitant l’ingrés en un centre residencial per majors de 65 anys.

No tenir assignada una plaça pública en centre residencial pel Sistema d’Autonomia i Atenció de la Dependència i Assumir la totalitat del cost de la plaça.

En el cas d’aquest ajut, s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos de la persona beneficiària i del seu nucli familiar* no superi els 60.000€ anuals. En el cas que el beneficiari visqui sol el nivell d’ingressos no pot superar els 30.000€ anuals.

En cas de tractar-se de parella de fet del metge/-essa col·legiat/-ada:

 • Inscripció almenys dos anys abans de la data d’ingrés al centre.
 • Haver conviscut de forma estable i ininterrompuda durant 5 anys com a mínim.

Per als metges/-esses col·legiats/-ades i prèvia valoració de necessitat social, es podrà no tenir en compte els requisits econòmics.

Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renta.

*Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

Incompatibilitats

Servei de Teleassistència Domiciliària.

Ajut per viduïtat.

Ajut per metges jubilats.

Qualsevol altra prestació de la Fundació que compleixi una finalitat similar, prèvia valoració.

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà al pagament de l’ajut de manera mensual, d’acord amb els imports aprovats, i amb caràcter retroactiu des de la data de l’ingrés al centre de residència, sempre que aquesta s’hagi produït dins del mateix any en el que es presenta la sol·licitud.

El pagament efectiu es produirà a partir del mes de gener de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i necessitats dels beneficiaris.

 

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– DNI del/la metge/-essa col·legiat/-ada.

– DNI de la persona resident.

– Certificació de vida, si la persona gran està pendent d’ingrés en el centre residencial.

– Llibre de família o document administratiu que justifiqui la inscripció com a matrimoni o parella de fet en el seu cas, quan la persona resident és cònjuge/parella de fet del soci protector.

– Certificat de defunció del/ la metge/-essa col·legiat/-ada en cas de defunció d’aquest.

– Document que justifiqui l’estat de viduïtat si es tracta de vidu/a del metge/-essa col·legiat/-ada mort o, si escau, document administratiu que pugui justificar que haguessin estat parella de fet, i no trobar-se divorciats legalment ni extingit el vincle matrimonial o de parella de fet.

– Reconeixement de la situació de Dependència i Programa Individual d’Atenció (PIA). De no tindre la resolució, justificant d’haver-la tramitat.

– Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:

 • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar. En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la UF.

– Certificat del centre residencial o contracte d’ingrés, consignant el cost mensual de la plaça i la data d’ingrés.

– Última factura abonada desglossada.

– Comprovant bancari que justifiqui la titularitat del compte de la persona beneficiària de la prestació.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

– Declaració jurada de bens degudament emplenada i signada.

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 Ajuda Puntual 

Ajut per l’adaptació de la llar, ajudes tècniques i productes per la cura personal

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que un metge/-essa hagi de fer front posant en risc el seu benestar i qualitat de vida i/o del seu entorn familiar.

Ajut econòmic destinat a reduir la despesa per l’adquisició de determinats productes de suport per a la cura personal que precisen les persones amb mobilitat reduïda, derivada de situacions de discapacitat i/o dependència: adaptació de la cambra de bany, adaptació de les portes de l’interior de l’habitatge, barres de suport/subjecció per la dutxa, agafadors, etc.

Suport econòmic puntual adreçat a adaptar la llar davant d’una situació de dependència i/o discapacitat. L’ajut va dirigit a la valoració de les necessitats específiques, la reforma o l’adquisició de material adaptat.

Ajudar en les despeses ocasionades per l’eliminació de les barreres arquitectòniques en el domicili habitual, amb l’objectiu de facilitar l’autonomia i permanència en el mateix.

Aquesta prestació estarà vinculada a productes per a l’adaptació de la llar:

 • Adaptació del bany.
 • Adaptació de portes de l’interior de l’habitatge.
 • Barres per a la dutxa.
 • Altres

El termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 i  el 31 d’octubre ambdós inclosos.

Aquest ajut només es podrà sol·licitar un cop a l’any.

Metges/-esses Col·legiats/-ades del Col·legi de Metges de Tarragona, els seus cònjuges o parelles de fet i fills que convisquin amb el/la metge/-essa col·legiat/-ada.

Es condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col·legials i porti més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici.

Fins a un màxim del 50% del cost de l’adaptació realitzada, prèvia valoració de la situació de la Unitat Familiar (UF)* i tenint en compte la següent escala d’ingressos de la UF,  segons el coeficient corrector*:

Ingressos individuals de 0,00.-€ a  15.000,00.-€…………….. fins a un màxim del 50% del cost d’adaptació segons coeficient corrector*

Ingressos individuals des de 15.000,01.-€ fins 30.000,00.-€ ……fins a un màxim del 25% del cost d’adaptació segons coeficient corrector

Ingressos unitat familiar des de 0,00.-€ fins a 30.000,00.-€ . fins a un màxim del 50% del cost d’adaptació  segons coeficient corrector

Ingressos unitat familiar des de 30.000,01.-€ fins 60.000,00.-€…..fins a un màxim del  25% del cost d’adaptació  segons coeficient corrector.

L’import màxim de l’ajut, en qualsevol cas no podrà ser superior a 1.000 €.

*Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

Metge/-essa col·legiat/-ada del Col·legi de Metges de Tarragona.

Ser cònjuge o parella de fet, o bé fill/-a, del/la metge/-essa col·legiat/-ada no difunt.

Precisar alguna adaptació o producte al domicili habitual per a facilitar la mobilitat i autonomia en les activitats de la vida diària i s’ha de donar almenys amb un d’aquests requisits:

 • Disposar d’un grau de discapacitat igual o superior al 65% i tenir reconegut el Barem de mobilitat reduïda positiu, valorant en el Reconeixement de Grau de Discapacitat i / o Disposar del Reconeixement de Situació de Dependència en Grau II o Grau III.

Quan no es disposi de cap dels dos requisits anteriors, es valoraran les circumstàncies del cas i es determinarà si s’escau per part  del Patronat de la Fundació.

Justificació de resolució d’ajuda a altres organismes pel mateix concepte, o bé justificant de sol·licitud d’ajuda a altres organismes pel mateix concepte.

En cas que el/la metge/-essa col·legiat/-ada hagués tingut més d’un cònjuge o parella de fet, el beneficiaris d’aquesta prestació serà, si correspongués, l’últim/a d’ells/ elles.

Per als metges/-esses col·legiats/-ades i prèvia valoració de necessitat social, es podrà no tenir en compte els requisits econòmics.

Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renda.

Incompatibilitats

Amb l’ajut per a plaça en residència de gent gran.

Ajuda per metge jubilat.

Ajuda de metge amb discapacitat.

Ajut per viduïtat.

Amb qualsevol ajuda pel mateix concepte per part d’altres organismes, públics o privats.

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà a l’abonament mitjançant un pagament únic, d’acord amb els imports aprovats.

El pagament efectiu es produirà durant el primer trimestre de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i necessitats dels beneficiaris.  

Documentació requerida

 – Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– DNI del/la metge/-essa col·legiat/-ada.

– DNI de la persona sol·licitant, si no és aquest el/la col·legiat/-ada.

– Llibre de família o document administratiu que justifiqui la inscripció matrimonial o com a parella de fet en el seu cas.

– Resolució judicial acreditativa de la condició de guardador o tutor, si és el cas, adjuntant DNI de qui ostenti la mateixa.

– Certificat d’empadronament/Convivència…

– Resolució reconeixement de Grau de Discapacitat i/o Dependència i del Pla d’Atenció Individualitzat (PIA) del demandant de l’ajut, i dels altres membres de la Unitat Familiar (UF) que el tinguin reconegut. En cas de no tenir-lo, justificant d’haver-ho tramitat.

– Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:

 • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar.

En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.

 • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la UF.

– Factura/es desglossada i detallada de l’obra d’adaptació realitzada durant l’any en que es demana l’ajut.

– Comprovant bancari que justifiqui la titularitat del compte de la persona objecte de la prestació.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

– Justificant de sol·licitud d’ajuda a altres organismes pel mateix concepte, i resolució en el seu cas.

–  Declaració jurada de bens degudament emplenada i signada.

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 Ajuda Puntual 

Ajut per fills amb gran discapacitat/dependència

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que un metge/-essa tingui que fer front posant en risc el seu benestar i qualitat de vida i/o del seu entorn familiar.

A través del Programa de Protecció Social ( PPS ), es pretén ajudar amb un ajut econòmic puntual anual dins de les Prestacions per gran dependència i/o discapacitat.

Suport econòmic puntual per a fer front a despeses originades per aquesta gran discapacitat i/o dependència que puguin ocasionar a les famílies una situació de necessitats especials i per les despeses derivades d’aquesta situació de gran manca d’autonomia en la vida diària ( alimentació, higiene personal, acompanyament, mobilitat, manteniment de la salut, etc. ).

Els termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 i  el 31 d’octubre ambdós inclosos.

Aquest ajut només es podrà sol·licitar un cop a l’any.

Els beneficiaris seran els fills dels col·legiats i col·legiades del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona, amb una discapacitat reconeguda del 65% o una resolució de dependència mínima de GRAU II.

Es condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col·legials i porti més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici.

Fins a 750 € en el supòsit de dependència de Grau II.

Fins a 1.100 € en el supòsit de dependència de Grau III o discapacitat superior al 65%.

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

No s’estableix requisit de nivell d’ingressos en el present ajut, sense perjudici, si s’escau, de la necessitat d’aplicar el coeficient corrector* previst per les bases amb caràcter general.

 • Metge/-essa col·legiat/-ada del Col·legi de Metges de Tarragona.
 • Tenir reconeguda el fill/a una discapacitat permanent de caràcter físic, psíquic, sensorial o múltiple, igual o superior al 65% i/o una dependència en GRAU II.
 • Sol·licitar o renovar qualsevol prestació pública que pogués correspondre (Pensió no Contributiva, Prestació per Fill a Càrrec, etc.). En cap cas, la prestació de la Fundació serà d’una quantia que disminueixi una prestació d’altres organismes (públics i/o privats).
 • Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renta.
 • Unitat/Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

Incompatibilitats

Altres ajuts pel mateix concepte que puguin resultar incompatibles.

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà a l’abonament mitjançant un pagament únic, d’acord amb els imports aprovats.

El pagament efectiu es produirà durant el primer trimestre de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i necessitats dels beneficiaris.  

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– Fotocòpia del llibre de família on hi consti el nombre de fill/s i edat/s que es troben a càrrec del/la col·legiat/da.

 

– Resolució judicial o similar acreditativa de la condició de guardador o tutor, si és el cas. adjuntar DNI de qui ostenti la mateixa.

– Fotocòpia resolució del Reconeixement del Grau de Discapacitat i/o Dependència i de el Pla d’Atenció Individualitzat (PIA).  En cas de no tenir-lo, la Fundació recomana sol·licitar-ho/tramitar-ho.

– Comprovant bancari que justifiqui la titularitat del compte de la persona objecte de la prestació.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder