Ajuda Periòdica 

Ajut educacional per orfes
menors de 18 anys

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que un/a metge/-essa hagi de fer front posant en risc el seu benestar i qualitat de vida i/o del seu entorn familiar.

La prestació educacional per orfandat  és un ajut econòmic de caràcter mensual destinat a  donar suport a les despeses educatives dels orfes menors de 18 anys de metges/-esses col·legiats,  que estiguin protegits pel Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT).

Ajut econòmic destinat a donar cobertura als estudis reglats dels fills menors de 18 anys dels metges/-esses que han causat defunció.

Els termini de presentació de sol.licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 de gener i el 30 de novembre ambdós inclosos. Aquest ajut tindrà una durada màxima de 12 mesos, compresos de gener a desembre,  de tal manera que caldrà sol·licitar-la novament per cada període anual exhaurit d’acord amb el termini establert.

Orfes menors de 18 anys de metges/-esses col·legiats/-ades del Col·legi de Metges de Tarragona.

Per gaudir de les prestacions educatives, és necessari ser orfe de col·legiat/-ada de mare/pare o ambdós inclosos, i tenir menys de 18 anys.

És condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobés al corrent de pagament de les quotes col·legials i portés més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici en el moment de la seva defunció.

Per orfe d’un sol progenitor ( pare o mare):

Ingressos individuals de 0,00.-€ a  15.000,00.-€…………….. fins a un màxim de 250.-€ segons coeficient corrector*

Ingressos individuals des de 15.000,01.-€ fins 30.000.-€ ……fins a un màxim de 187,50.-€ segons coeficient corrector

Ingressos unitat familiar des de 0,00.-€ fins a 30.000,0.-€ . fins a un màxim de 250.-€. segons coeficient corrector

Ingressos unitat familiar des de 30.000,01.-€ fins 60.000,00.-€…..fins a un màxim de 187,50.-€ segons coeficient corrector.

Per orfe absolut (d’ambdós progenitors):

Ingressos individuals de 0,00.-€ a  15.000,00.-€…………….. fins a un màxim de 400.-€ segons coeficient corrector.

Ingressos individuals des de 15.000,01.-€ fins 30.000.-€ ……fins a un màxim de 300.-€ segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 0,00.-€ fins a 30.000,0.-€ . fins a un màxim de 400.-€. segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 30.000,01.-€ fins 50.000,00.-€…..fins a un màxim de 300.-€ segons coeficient corrector.

 

 

 

 

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

 • Ser orfe de metge/-essa col·legiat/da que ha causat defunció.
 • Tenir menys de 18 anys en el moment de la defunció del metge/-essa col·legiat/-ada.
 • En el cas d’aquest ajut, s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos de la persona beneficiària i del seu nucli familiar* no superi els 60.000€ anuals.
 • Cal recordar que totes les prestacions, tant econòmiques com en espècie, estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball a la declaració de la renta.
 • *Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

Incompatibilitats

Prestació d’Orfe amb Discapacitat.

Prestació de Beca per Estudis.

Prestació ajut viduïtat

Prestació ajut metge jubilat en situació de precarietat econòmica

Prestació ajut metge amb discapacitat

 

Aquells altres ajuts rebuts pel mateix concepte que puguin resultar incompatibles.

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada a la/les persona/es i/o entitats que acreditin tenir la pàtria potestat, guarda o tutela dels menors beneficiaris.

Es procedirà al pagament de l’ajut de manera mensual, d’acord amb els imports aprovats, i amb caràcter retroactiu des de la data de la defunció, sempre que aquesta s’hagi produït dins del mateix any en el que es presenta la sol·licitud.

El pagament efectiu es produirà a partir del mes de gener de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i especials necessitats dels beneficiaris.  

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– DNI de la persona beneficiària de la prestació.

– DNI del pare/mare o guardador o tutor legal.

– Llibre de Família.

– Certificat de defunció del metge/-essa col·legiat/-ada.

– Resolució judicial i/o document acreditatiu del reconeixement de guarda,  tutela, o curatela si és el cas. Adjuntar DNI de qui ostenti la mateixa.

– Matrícula, comprovant de pagament o qualsevol altre document acreditatiu de realització d’estudis oficials i reglats.

– Certificat d’empadronament i/o certificat de registre de parelles de fet, en el cas que la persona demandant de l’ajut hagués estat parella de fet del metge/ssa col·legiat/da causant  de la defunció.

– Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:

 • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar. En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la unitat familiar.

– Comprovant bancari que garanteix la titularitat del compte per part de la persona objecte de la prestació.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

–  Declaració jurada de bens degudament emplenada i signada.

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 Ajuda Periòdica 

Ajut per orfes amb discapacitat

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que un/a metge/-essa hagi de fer front posant en risc el seu benestar i qualitat de vida i/o del seu entorn familiar.

L’ajuda oferta per cura d’orfes amb discapacitat, correspon a un complement econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a sufragar les despeses derivades d’una situació de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%.

Aquesta ajuda te per objecte oferir una prestació econòmica assistencial destinada a ajudar en la cobertura de les despeses derivats d’una situació de discapacitat i/o dependència de les persones incloses com a col·lectiu destinatari.

El termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 i  el 30 de novembre ambdós inclosos.

Aquest ajut tindrà una durada màxima de 12 mesos, compresos de gener a desembre,  de tal manera que caldrà sol·licitar-la novament per cada període anual exhaurit d’acord amb el termini establert.

Orfes de metge/-essa col·legiat/-ada del Col·legi de Metges de Tarragona difunt.

Es condició indispensable que el col”legiat o col·legiada es trobes al corrent de pagament de les quotes col·legials i portés més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici.

Ingressos individuals de 0,00.-€ a  15.000,00.-€…………….. fins a un màxim de 550.-€ segons coeficient corrector*

Ingressos individuals des de 15.000,01.-€ fins 30.000.-€ ……fins a un màxim de 385.-€ segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 0,00.-€ fins a 30.000,0.-€ . fins a un màxim de 550.-€. segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 30.000,01.-€ fins 60.000,00.-€…..fins a un màxim de 385.-€ segons coeficient corrector.

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

 • Els sol·licitants hauran d’omplir total i degudament el full de sol·licitud específic per a cada tipus de prestació sol·licitada en el format i extensió indicats, així com aportar la documentació annexa complementària indicada per a cadascuna de les ajudes.
 • Tenir reconeguda una discapacitat permanent de caràcter físic, psíquic, sensorial o múltiple, igual o superior al 65%.
 • Haver depès econòmicament i de forma ininterrompuda del/la metge/-essa col·legiat/-ada fins la defunció d’aquest, mantenint-se el criteri de vulnerabilitat econòmica en l’actualitat.
 • Sol·licitar o renovar qualsevol prestació pública que pogués correspondre (Pensió no Contributiva, Prestació per Fill a Càrrec, Prestació per Orfandat, etc.). En cap cas, la prestació assistencial de la Fundació serà d’una quantia que disminueixi una prestació d’altres organismes (públics i/o privats).
 • En el cas d’aquest ajut, s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos de la persona beneficiària i del seu nucli familiar* no superi els 60.000€ anuals.
 • Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renda.
 • *Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

Incompatibilitats

Prestació per viudetat.

Prestació ajut educacional menors de 18 anys.

Prestació ajut educacional majors de 18 anys.

Ajut mensual per a plaça en residència.

Qualsevol altra prestació de la Fundació que compleixi una finalitat similar, prèvia valoració.

 

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada a la/les persona/es i/o entitats que acreditin tenir la pàtria potestat, guarda o tutela dels menors beneficiaris.

Es procedirà al pagament de l’ajut de manera mensual, d’acord amb els imports aprovats, i amb caràcter retroactiu des de la data de la defunció, sempre que aquesta s’hagi produït dins del mateix any en el que es presenta la sol·licitud.

El pagament efectiu es produirà a partir del mes de gener de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i especials necessitats dels beneficiaris.  

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– DNI de la persona beneficiària de la prestació.

– Llibre de Família.                                       

– Certificat de defunció del progenitor/a o tutor/a-guardador/a que ha causat defunció o d’ambdós progenitors si s’escau.

– Reconeixement de Grau de Discapacitat, Dependència i el Pla d’Atenció Individualitzat (PIA). De no tindre la resolució, justificant d’haver-la tramitat.

– Resolució judicial i/o document acreditatiu del reconeixement de guarda,  tutela, o curatela si és el cas. Adjuntar DNI de qui ostenti la mateixa.

– Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:

 • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar. En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la unitat familiar.

– Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del compte per part de la persona objecte de la prestació.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

– Declaració jurada de bens degudament emplenada i signada.

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 Ajuda Periòdica 

Ajut per metges amb discapacitat

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que es pot haver de fer front.

L’ajuda oferta pel metge/-essa amb discapacitat, correspon a un complement econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a atendre les necessitats bàsiques de la vida de persones en situació de discapacitat i de carència o insuficiència de recursos econòmics.

Aquesta ajuda te per objecte oferir una prestació econòmica assistencial destinada a ajudar al metge/-essa col·legiat/-ada en situacions de discapacitat i carències o insuficiència de recursos econòmics i/o patrimonials.

El termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 i  el 30 de novembre ambdós inclosos.

Aquest ajut tindrà una durada màxima de 12 mesos, compresos de gener a desembre,  de tal manera que caldrà sol·licitar-la novament per cada període anual exhaurit d’acord amb el termini establert.

Els beneficiaris seran aquells col·legiats i col·legiades  del Col•legi Oficial de Metges de Tarragona.

Es condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col·legials i porti més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici.

Ingressos individuals de 0,00.-€ a  15.000,00.-€…………….. fins a un màxim de 1000.-€ segons coeficient corrector*

Ingressos individuals des de 15.000,01.-€ fins 30.000.-€ ……fins a un màxim de 750.-€ segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 0,00.-€ fins a 30.000,0.-€ . fins a un màxim de 1000.-€. segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 30.000,01.-€ fins 60.000,00.-€…..fins a un màxim de 750.-€ segons coeficient corrector.

 coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

 • Metge/-essa col·legiat/-ada  del Col·legi de Metges de Tarragona.
 • Tenir reconeguda una discapacitat permanent de caràcter físic, psíquic, sensorial o múltiple, igual o superior al 65%, que l’incapaciti per qualsevol activitat laboral.
 • No disposar de recursos econòmics o béns patrimonials, o que aquests siguin insuficients.
 • En el cas d’aquest ajut, s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos de la persona beneficiària i del seu nucli familiar* no superi els 60.000€ anuals. En el cas que el beneficiari visqui sol o en una Residència el nivell d’ingressos no pot superar els 30.000€ anuals.
 • Sol·licitar o renovar qualsevol prestació pública que pogués correspondre. En cap cas, la prestació assistencial de la Fundació serà d’una quantia que disminueixi una prestació pública.
 • Per als metges col·legiats i prèvia valoració de necessitat social, es podrà, per part dels patrons, no tenir en compte els requisits econòmics.
 • Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renta.
 • *Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

Incompatibilitats

Prestació metge jubilat en situació de precarietat econòmica.

Ajut per viduïtat.

Ajut educacional per a menors de 18 anys.

Ajuda mensual per a plaça en residència.

Suport Econòmic per l’adaptació de la llar o ajudes tècniques i productes per la cura personal.

Qualsevol altra prestació de la Fundació que compleixi una finalitat similar, prèvia valoració.

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà al pagament de l’ajut de manera mensual, d’acord amb els imports aprovats, i amb caràcter retroactiu des de la data de la obtenció del grau de discapacitat igual o superior al 65%, sempre que aquesta s’hagi produït dins del mateix any en el que es presenta la sol·licitud.

El pagament efectiu es produirà a partir del mes de gener de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i especials necessitats dels beneficiaris.

 

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– DNI de la persona beneficiària de la prestació.

– Llibre de Família.

– Resolució judicial i/o document acreditatiu del reconeixement de guarda,  tutela, o curatela si és el cas. Adjuntar DNI de qui ostenti la mateixa.

– Fotocòpia de Resolució Reconeixement del Grau de Discapacitat,

– Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:

 • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar.

En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.

 • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la unitat familiar.

– Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del compte per part de la persona objecte de la prestació.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

– Declaració jurada de bens degudament emplenada i signada.

 

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

 

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

 

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

 

Incompatibilitats

Prestació metge jubilat.

Ajuda mensual per a plaça en residència.

Suport Econòmic per l’adaptació de la llar o ajudes tècniques i productes per la cura personal.

Qualsevol altra prestació de la Fundació que compleixi una finalitat similar, prèvia valoració.

 

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol•licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol•licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 Ajuda Periòdica 

Ajut per metges jubilats en situació de precarietat econòmica

 

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que es pot haver de fer front.

L’ajuda oferta per a Metge/-essa Jubilat/-ada consisteix en un ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, dirigida a complementar els ingressos durant la jubilació. Destinat a donar suport als metges jubilats que no gaudeixin dels recursos econòmics suficients per atendre les seves necessitats bàsiques de la vida diària.

L’objecte d’aquest ajut és el de cobrir les despeses personals dels metges/-esses jubilats/-ades majors de 65 anys i que es troben en situació de carència o insuficiència de recursos econòmics o patrimonials.

El termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 i  el 30 de novembre ambdós inclosos.

Aquest ajut tindrà una durada màxima de 12 mesos, compresos de gener a desembre,  de tal manera que caldrà sol·licitar-la novament per cada període anual exhaurit d’acord amb el termini establert.

Els beneficiaris seran aquells col·legiats i col·legiades del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona majors de 65 anys que es trobin en situació de jubilació.

Es condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col·legials i porti més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici.

Ingressos individuals de 0,00.-€ a 7.500,00.-€…………….. fins a un màxim de 500.-€ segons coeficient corrector*

Ingressos individuals des de 7.500,01.-€ fins 15.000,00.-€ ……fins a un màxim de 250.-€ segons coeficient corrector

Ingressos unitat familiar des de 0,00.-€ fins a 15.000,00.-€ . fins a un màxim de 500.-€. segons coeficient corrector

Ingressos unitat familiar des de 15.000,01.-€ fins 30.000,00.-€…..fins a un màxim de 250.-€ segons coeficient corrector.

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

 • Metge/-essa col·legiat/-ada del Col·legi de Metges de Tarragona major de 65 anys.
 • Estar jubilat/da al 100% i no exercir la professió.
 • No disposar de recursos econòmics o béns patrimonials, o que aquests siguin insuficients.
 • En el cas d’aquest ajut, s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos de la persona beneficiària i del seu nucli familiar* no superi els 30.000€ anuals. En el cas que el beneficiari visqui sol o en una Residència el nivell d’ingressos no pot superar els 15.000€ anuals.
 • Sol·licitar o renovar qualsevol prestació pública que pugui.
 • Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renta.
 • *Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

Incompatibilitats

Prestació metge/-essa amb discapacitat.

Ajut educacional per orfes menors de 18 anys

Ajut per viduïtat 

Ajuda mensual per a plaça en residència.

Suport Econòmic per l’adaptació de la llar o ajudes tècniques i productes per la cura personal.

Qualsevol altra prestació de la Fundació que compleixi una finalitat similar, prèvia valoració.

 

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà al pagament de l’ajut de manera mensual, d’acord amb els imports aprovats, i amb caràcter retroactiu des de la data d’adquisició de la condició de jubilat/-ada, sempre que aquesta s’hagi produït dins del mateix any en el que es presenta la sol·licitud.

El pagament efectiu es produirà a partir del mes de gener de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i especials necessitats dels beneficiaris.

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– DNI de la persona beneficiària de la prestació.

– Llibre de Família

– Resolució i/o document acreditatiu de la situació de jubilació.

– Certificació de fe de vida.

– Document acreditatiu cessament d’activitats econòmiques ( model IAE  Hisenda)

– Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:

 • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar.

En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.

 • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la unitat familiar.

– Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del compte per part de la persona objecte de la prestació.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

– Declaració jurada de bens degudament emplenada i signada.

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

 

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

 

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol•licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol•licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 Ajuda Periòdica 

Ajut per viduïtat en situació de precarietat econòmica

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que es pot haver de fer front.

L’ajut ofert per Viduïtat consisteix en un ajut econòmic mensual i renovable anualment. Destinat a compensar la carència d’ingressos de la unitat familiar com a conseqüència de la mort del metge/ssa, per poder atendre les seves necessitats bàsiques de la vida diària.

Ajudar en la cobertura de despeses en situació de carència o insuficiència de recursos econòmics o patrimonials.

El termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 i  el 30 de novembre ambdós inclosos.

Aquest ajut tindrà una durada màxima de 12 mesos, compresos de gener a desembre,  de tal manera que caldrà sol·licitar-la novament per cada període anual exhaurit d’acord amb el termini establert.

Els beneficiaris seran vidus/as o parelles de fet del metge/ssa col·legiat/da del Col·legi de Metges de Tarragona, que hagués causat defunció.

Es condició indispensable que el col•legiat o col•legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col•legials i porti més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici.

Ingressos individuals de 0,00.-€ a  7.500,00.-€…………….. fins a un màxim de 500.-€ segons coeficient corrector*

Ingressos individuals des de 7.500,01.-€ fins 15.000,00.-€ ……fins a un màxim de 250-€ segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 0,00.-€ fins a 20.000,00.-€ . fins a un màxim de 600.-€. segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 20.000,01.-€ fins 40.000,00.-€…..fins a un màxim de 300.-€ segons coeficient corrector.

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

Ser vidu/a o parella de fet del metge/ssa col·legiat/da del Col·legi de Metges de Tarragona difunt.

Carència de recursos econòmics o que aquests siguin insuficients.

En el cas d’aquest ajut, s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos de la persona beneficiària i del seu nucli familiar* no superi els 40.000€ anuals. En el cas que el beneficiari visqui sol o en una Residència el nivell d’ingressos no pot superar els 15.000€ anuals.

Sol·licitar o renovar qualsevol prestació pública que li pogués correspondre.

En cas de haver estat casat, no existir resolució judicial o qualsevol altre títol que declari l’extinció del vincle matrimonial.

En cas d’haver sigut parella de fet del metge/ssa col·legiat/da:

 • Inscripció al menys 2 anys abans de la data de la defunció/ o bé tenir un fill comú..
 • Haver conviscut de forma estable e ininterrompuda durant 5 anys com a mínim.
 • No haver contret nou matrimoni o no haver constituït formalment nova parella de fet.
 • No existir resolució judicial o qualsevol altre títol que declari l’extinció de la parella de fet.

En cas de que el metge/ssa col·legiat/da hagués tingut més d’un cònjuge o parella de fet, el beneficiari/a d’aquesta ajuda serà, si correspon, l’últim/a d’ells/es, en el supòsit de no estar legalment extingit el vincle matrimonial o parella de fet.

Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renta.

*Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

Incompatibilitats

Prestació orfe amb discapacitat.

Prestacions educacionals orfes menors de 18 anys.

Prestació metge amb discapacitat

Ajut metge jubilat en situació de precarietat econòmica

Ajuda mensual per a plaça en residència.

Suport Econòmic per l’adaptació de la llar o ajudes tècniques i productes per a la cura personal..

Qualsevol altra prestació de la Fundació que compleixi una finalitat similar, prèvia valoració.

No es considerarà incompatible la percepció d’aquesta ajuda amb la percepció de l’Ajut per Defunció. La quantitat rebuda per l’Ajut per Defunció no es tindrà en compte a l’hora de calcular el nivell d’ingressos de la unitat familiar.

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà al pagament de l’ajut de manera mensual, d’acord amb els imports aprovats, i amb caràcter retroactiu des de la data de la defunció, sempre que aquesta s’hagi produït dins del mateix any en el que es presenta la sol·licitud.

El pagament efectiu es produirà a partir del mes de gener de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i especials necessitats dels beneficiaris.

 

Documentació requerida.

– Imprès de sol•licitud degudament emplenat i signat.

– DNI de la persona beneficiària de la prestació.

– Llibre de Família

– Certificació de fe de vida.

– Certificat de defunció del metge/ssa col•legiat/da.

– Certificat de matrimoni en el cas de que la persona demandant hagués estat casada.

– Certificat d’empadronament/convivència i certificat de registre de parelles de fet, en el cas que la persona demandant de l’ajut hagués estat parella de fet del metge col·legiat causant  de la defunció.

– Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:

 • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar. En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la unitat familiar.

– Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del compte per part de la persona objecte de la prestació,

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

– Declaració jurada de bens degudament emplenada i signada.

 

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

 

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

 

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol•licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol•licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 Ajuda Puntual 

Beca d’estudis superiors per orfes majors de 18 anys i menors de 25 anys

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que un metge/-essa hagi de fer front posant en risc el seu benestar i qualitat de vida i/o del seu entorn familiar.

La prestació educacional d’orfandat de beca per estudis superiors, és un ajut econòmic puntual de caràcter anual destinat a cobrir les despeses educatives dels orfes de metge/-essa col·legiat/-ada majors de 18 anys i menors de 25 anys que estiguin protegits pel Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.

Ajut econòmic destinat a donar cobertura als fills majors d’edat dels metges/-esses que han causat defunció, quan els seus fills orfes es troben d’estudiant i per tal de poder fer front a aquesta despesa.

Els termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 de gener i el 30 de novembre ambdós inclosos.
Aquest ajut només es podrà sol·licitar un cop a l’any, i serà renovable anualment fins la finalització de l’últim curs acadèmic oficial.

Per gaudir d’aquesta prestació educativa, és necessari ser orfe de col·legiat/-ada de mare/pare o ambdós inclosos, i tenir més de 18 anys i menys de 25.

Es condició indispensable que el col·legiat o col·legiada es trobés al corrent de pagament de les quotes col·legials i portés més de tres anys de col·legiació en situació d’exercici en el moment de la seva defunció.

Es donarà un ajut econòmic puntual anual per curs acadèmic oficial, a rebre fins a tres o quatre cursos, en funció de si la carrera que es cursa té una durada de quatre o sis anys respectivament, i sempre tractant-se d’un orfe de metge/-essa col·legiat/-ada d’entre 18 i 25 anys.

 • Fins 2.500 € / únic – per a estudis superiors de Grau, Màster de grau, proves d’accés, etc) segons coeficient corrector*.
 • Fins 2.000 € / únic – (FPII) segons coeficient corrector.
 • Fins 1.500 € / únic – per a altres estudis oficials (FPI, Batxiller, Grau Mig, etc.) segons coeficient corrector.

Quan el preu de la matrícula sigui inferior a l’ajuda pertinent per estudi cursat, és pagarà el preu abonat per matrícula

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

Per poder tenir accés a quest ajut el nivell d’ingressos de la persona beneficiària i del seu nucli familiar** no pot superar els 60.000€ anuals.

**Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència

 • Ser orfe de metge/-essa col·legiat/-ada del Col·legi de Metges de Tarragona, que ha causat defunció.
 • Tenir més de 18 anys i menys de 25 anys. en el moment en el moment de la defunció del metge col·legiat.
 • Estar matriculat d’estudis oficials (Batxiller, CFGM, CFGS o Grau o Màster Universitari), durant el curs acadèmic complert en el que es presenta la sol·licitud.
 • PRIMERA SOL·LICITUD: estar matriculat d’un curs complert oficialment reglat dins de l’any en el que es presenta la sol.licitud o el seu equivalent en crèdits (60 crèdits mínims).
 • SOL·LICITUDS SUCCESSIVES: estar matriculat d’un curs complert oficialment reglat dins de l’any en el que es presenta la sol.licitud o el seu equivalent en crèdits (60 crèdits mínims) i haver aprovat el curs anterior i/o almenys 30 crèdits del mateix.
 • En el cas d’aquest ajut, s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos de la persona beneficiària i del seu nucli familiar* no superi els 60.000€ anuals.
 • Cal recordar que totes les prestacions, tant econòmiques com en espècie, estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renta.

Incompatibilitats

Haver esgotat en número les beques.

Estudis no oficials i/o universitaris que no estiguin reconeguts pel Ministeri d’Educació.

Prestació d’Orfe amb Discapacitat.

Aquells altres ajuts rebuts pel mateix concepte que puguin resultar incompatibles.

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà a l’abonament mitjançant un pagament únic, d’acord amb els imports aprovats.

El pagament efectiu es produirà durant el primer trimestre de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i especials necessitats dels beneficiaris.  

 

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– Fotocòpia de la matrícula signada i segellada on consti el número  de crèdits o curs complet.

– Expedient acadèmic amb les qualificacions del curs anterior ( segona beca i successives).

 

– Fotocòpia del justificant del pagament de la matrícula.

– Comprovant bancari que garanteixi la titularitat del compte per part de la persona objecte de la prestació,

 – Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:

 • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar. En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.
 • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la unitat familiar.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

–  Declaració jurada de bens degudament emplenada i signada.

Important: Si realitza estudis a l’estranger haurà d’enviar el certificat degudament traduït, on hi ha de constar: tipologia d’estudis, curs acadèmic, curs actual, crèdits o curs complet i pagament de la matrícula.

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

 • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
 • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
 • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder