Altres ajudes

Ajut Especials Covid-19

Des de la Fundació Antonius Musa oferim un conjunt d’ajuts destinats a donar una resposta concreta a diferents situacions de necessitat a les que es pot haver de fer front.

Des  del Programa de Protecció Social ( PPS ), es  vol ajudar amb un ajut econòmic puntual  dins de les Prestacions per Conciliació de la Vida Laboral i Familiar, especialment adreçada a la situació derivada de la COVID19.

Aquesta ajuda econòmica es troba adreçada a les unitats familiars i /o monoparentals de col·legiats/des del COMT, tots dos en actiu i amb fills menors de 12 anys que es trobin en situació de confinament per “quarantena” pel tancament de les escoles, i els pares s’han vist obligats a contractar serveis externs de cangur, atesa la impossibilitat de comptar amb l’ajut de familiars directes.

El termini de presentació de sol·licituds al present ajut serà el comprès entre els dies 01 i  el 30 de novembre ambdós inclosos.

Aquest ajut té una durada corresponent al període de confinament.

Per a cada nou  període decretat de confinament serà necessari presentar sol·licitud per cada un d’aquests.

Els beneficiaris seran aquells col•legiats i col•legiades del Col•legi Oficial de Metges de Tarragona, ambdós metges/sses col·legiats/des, o bé un sol d’ells en cas de familíes monoparentals.

Es condició indispensable que el col•legiat o col•legiada es trobi al corrent de pagament de les quotes col•legials i porti més d’un any de col•legiació.

Ingressos família monoparental de 0,00.-€ a  15.000,00.-€ fins a un màxim de 500.-€ segons coeficient corrector*

Ingressos família monoparental des de 15.000,01.-€ fins 30.000,00.-€ fins a un màxim de 250 .-€ segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 0,00.-€ fins a 30.000,00.-€ . fins a un màxim de 250.-€. segons coeficient corrector.

Ingressos unitat familiar des de 30.000,01.-€ fins 60.000,00.-€ fins a un màxim de 125 .-€ segons coeficient corrector.

*coeficient corrector: càlcul ponderat que s’aplicarà atenent a la disponibilitat de la partida pressupostària prevista per aquest ajut en funció del núm. de sol·licituds acceptades.

Forma de pagament de l’ajut

El present ajut s’abonarà un cop resolta favorablement la sol·licitud presentada.

Es procedirà al pagament de l’ajut de manera mensual, d’acord amb els imports aprovats, i amb caràcter retroactiu des de la data de la declaració legal de confinament i tancament de les escoles, sempre que aquesta s’hagi produït dins del mateix any en el que es presenta la sol·licitud.

El pagament efectiu es produirà a partir del mes de gener de l’anualitat següent a la sol·licitud.

Amb caràcter extraordinari, i degudament raonat per circumstàncies especials, els patrons podran acordar atorgar algun ajut atenent a la urgència i necessitats dels beneficiaris.

Requisits d’accés.

Ambdós progenitors ser Metge/ssa col·legiat/da del Col·legi de Metges de Tarragona.

En el cas dels serveis, ajuts i prestacions Assistencials, per Dependència – Discapacitat i Conciliació de la vida laboral i familiar s’hi pot optar quan el nivell d’ingressos de la persona beneficiària i del seu nucli familiar no superi els 60.000€ anuals. En el cas que el beneficiari visqui sol o en una Residència el nivell d’ingressos no pot superar els 30.000€ anuals.

Cal recordar que totes les prestacions tant econòmiques com en espècie estan subjectes a retenció i han de ser considerades com a rendiment del treball, a la declaració de la renta.

*Unitat / Nucli familiar: Unitat composta pels cònjuges, els seus fills fins a l’edat de 25 anys i majors de 25 anys incapacitats legalment o amb discapacitat oficialment reconeguda igual o superior al 65%, així com altres convivents amb situació de dependència.

Documentació requerida

– Imprès de sol·licitud degudament emplenat i signat.

– Llibre de Família.

– *Declaració de responsabilitat – document on s’informi de la seva situació personal i familiar que ha motivat la contractació d’un servei extern per a tenir cura dels seus fills menors de fins a 12 anys.

*Declaració de responsabilitat – document on consti les dades identificatives d’ambdós progenitors i lloc de treball. Signat per ambdós progenitors.

– Carnet de família monoparental si s’escau.

– Justificants d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar segons el cas:

  • Declaració de renda de l’últim exercici econòmic de cada un dels membres de la unitat familiar obligats a declarar.

En cas de no fer la declaració de la renda, presentar Certificat d’imputacions de l’IRPF de tots els membres de la unitat familiar.

  • Certificat actual de totes les pensions públiques, les rebin o no, de tota la unitat familiar.

– Document fiscal que s’adjunta degudament complimentat (Model 145).

– Declaració jurada de bens degudament emplenada i signada.

Sol·licitud

La sol·licitud es presentarà mitjançant els canals telemàtics establerts o presencialment a la seu del COMT a:

  • Tarragona: via de l’Imperi Romà 11 bis, 43003.
  • Reus: Carrer d’Antoni de Bofarull, 8, 43202.
  • Tortosa: Passeig de l’Ebre, 24, 43500.

Consignació pressupostària

La dotació d’aquest ajut està sotmès a l’existència de l’oportuna consignació pressupostària que es determini pels patrons de la Fundació, i respecte de la que es distribuiran els imports als seus beneficiaris en funció de les presents bases i amb les limitacions que permeti el total consignat.

De forma extraordinària, i en el supòsit que el pressupost destinat a aquesta ajuda no s’hagués esgotat, o per qualsevol altre circumstància que per part del Patronat de la Fundació es consideri justificat, aquest podrà establir un nou període de presentació de sol·licituds fins esgotar l’import previst pressupostàriament.

Règim de control i justificació

La Fundació es reserva el dret de sol·licitar, complementàriament a la documentació aportada amb la sol·licitud, tota aquella documentació i informació que pugui justificar la correcta destinació i ús de l’ajuda sol·licitada, en conformitat amb l’objecte de la mateixa.

És obligació del sol·licitant de l’ajut conservar qualsevol document o informe que acrediti aquest correcte ús (factures, registres de transferències, justificants de pagaments, etc.).

En cas de demostrar-se un ús de l’ajuda atorgada diferent al de l’objecte de la mateixa (ús incorrecte de l’ajuda), el sol·licitant tindrà l’obligació de retornar l’import íntegre que hagués estat percebent des de el moment de la sol·licitud o de l’última renovació.

Qualsevol sol·licitant que hagués estat sancionat pel motiu mencionat no podrà tornar a sol·licitar cap ajuda de la Fundació en un termini de tres anys a partir del següent període de presentació de sol·licituds.

Davant del requeriment de la Fundació de presentar aquesta documentació acreditativa complementària, si el sol·licitant de l’ajuda no respongués en el termini prudencial de 10 dies hàbils, es considerarà als mateixos efectes que si s’hagués demostrat l’ús incorrecte de l’ajuda, aplicant-se les mateixes sancions mencionades en aquest apartat.

Els canals utilitzats per qualsevol requeriment per part de la Fundació al sol·licitant seran els establerts a la sol·licitud presentada pel mateix (direcció postal, número de telèfon i e-mail). En cas de que una o totes aquestes vies de comunicació canviïn o deixin de ser operatives, és obligació del sol·licitant comunicar a la Fundació aquest canvi.

Incompatibilitats

Qualsevol altra prestació de la Fundació que compleixi una finalitat similar, prèvia valoració.

Tractament de dades de caràcter personal

El responsable del tractament és la Fundació de Protecció Social Antonius Musa., amb CIF A58489758 i domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona. Les dades personals facilitades pels usuaris son les seves pròpies o de tercers, que hauran d’haver estat informats prèviament de la seva comunicació, i són sempre tractades legítimament pel Responsable del Tractament, essent el consentiment la seva base legal aplicable, que s’acredita mitjançant la seva acceptació expressa. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment. Les dades personals podran ser comunicades als proveïdors de serveis amb els que la nostra entitat col•labori i que sigui necessària la seva comunicació per a poder atendre la seva sol·licitud o prestar-li els serveis contractats en cada moment. Les dades personals es conservaran durant el termini que sigui necessari per a donar compliment a la sol·licitud formulada o, en el seu cas, al servei contractat i, en tot cas, durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment des de la seva finalització. Els usuaris poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades davant del Responsable del tractament: Fundació de Protecció Social Antonius Musa, amb domicili a la Via de l’Imperi Romà, 11 bis de 43003 Tarragona, per correu postal, email: fundacio@comt.cat. Els usuaris poden, també, presentar reclamació davant l’Agencia Española de Protección de Datos. La informació personal recaptada dels usuaris és tractada pel Responsable del Tractament assumint les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació i la protecció dels drets i llibertats de les persones físiques d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals així com la resta de normativa aplicable en matèria de tractament de dades personals.

Sol·licita la teva ajuda

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Tens dubtes?

Posa´t en contacte fent clic al botó

Contactar