La Fundació Antonius Musa batega com mai

La Fundació Antonius Musa presenta el seu catàleg amb més d’una vintena de prestacions adreçades als col·legiats i familiars del Col·legi de Metges de Tarragona.

La Fundació de Protecció Social Antonius Musa va néixer l’octubre de 2019 amb un objectiu ben clar: promoure la qualitat de vida dels metges i metgesses col·legiades al COMT, així com garantir el seu benestar i el dels seus familiars directes.
La Fundació dispensa un tracte personalitzat, adaptat i completament confidencial als col·legiats. Per a fer-ho possible, la treballadora social de la Institució assessora el metge o metgessa durant tot el procés; des del primer contacte fins a la recollida d’informació necessària per a cada tràmit i resol qualsevol dubte que es pugui generar durant el procés. Actualment, el Pla de Protecció Social compta amb 3 tipus d’ajudes però la Fundació també dóna suport a projectes de caràcter social o divulgatiu liderats per metges a la província de Tarragona.
La Fundació Antonius Musa és el cor del COMT, l’essència de la Institució que té com a objectius principals promoure l’exercici de la solidaritat i l’ajuda entre el col·lectiu dels metges,amb la finalitat d’atendre i donar resposta, complementàriament, al sistema públic de les necessitats més immediates i bàsiques de protecció social.
Totes aquestes prestacions, programes i serveis permeten fer front de manera integral als possibles riscos en l’àmbit social que pugui patir el metge o metgessa.
Actualment el Pla de Protecció Social Antonius Musa compta amb més d’una vintena d’ajudes englobades en tres grans blocs: les Ajudes Assistencials, les de Dependència i les de Conciliació. A més, el Pla ofereix ajudes de caire més genèric. Totes elles es poden trobar en el nou web de la Fundació www.fundacioantoniusmusa.com
A continuació es disposen totes les ajudes que contempla el Pla de Protecció Social.

Ajudes Assistencials

Ajut educacional per orfes menors de 18 anys
La prestació educacional per orfandatés un ajut econòmic de caràcter mensual destinat adonar suport a les despeses educatives dels orfes menors de 18 anys de metges/-esses col·legiats,que estiguin protegits pel Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona (COMT).

Ajut per orfes amb discapacitat
L’ajuda oferta per cura d’orfes amb discapacitat, correspon a un complement econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a sufragar les despeses derivades d’una situació de discapacitat reconeguda igual o superior al 65%.

Ajut per metges amb discapacitat
L’ajuda oferta pel metge/-essa amb discapacitat, correspon a un complement econòmic de pagament mensual i renovable anualment, destinat a atendre les necessitats bàsiques de la vida de persones en situació de discapacitat i de carència o insuficiència de recursos econòmics.

Ajut per metges jubilats en situació de precarietat econòmica
L’ajuda oferta per a metge/-essa jubilat/-ada consisteix en un ajut econòmic de pagament mensual i renovable anualment, dirigida a complementar els ingressos durant la jubilació. Destinat a donar suport als metges jubilats que no gaudeixin dels recursos econòmics suficients per atendre les seves necessitats bàsiques de la vida diària.

Ajut per viduïtat en situació de precarietat econòmica
L’ajut ofert per viduïtat consisteix en un ajut econòmic mensual i renovable anualment. Destinat a compensar la carència d’ingressos de la unitat familiar com a conseqüència de la mort del metge/-essa, per poder atendre les seves necessitats bàsiques de la vida diària.

Beca d’estudis superiors per orfes majors de 18 anys i menors de 25 anys
La prestació educacional d’orfandat de beca per estudis superiors és un ajut econòmic puntual de caràcter anual destinat a cobrir les despeses educatives dels orfes del metge/-essa col·legiat/da majors de 18 anys i menors de 25 anys que estiguin protegits pel Programa de Protecció Social (PPS) del Col·legi Oficial de Metges de Tarragona.

Ajudes a la Dependència

Ajut per servei de teleassistència
El Servei de Teleassistència es tracta d’un servei adreçat a garantir que els col·legiats/-ades que estiguin en situació de dependència, visquin sols i/o amb familiars, puguin gaudir del servei de teleassistència al seu domicili.

Ajut per plaça a residència de gent gran per a col·legiats
Els Centres Residencials són serveis adreçat a persones més grans de 65 anys, amb caràcter permanent o temporal, i d’assistència integral, adreçats a persones grans que no tenen un grau d’autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar. El servei s’adapta al grau de dependència de les persones usuàries.

Ajut per l’adaptació de la llar, ajudes tècniques i productes per la cura personal
Ajut econòmic destinat a reduir la despesa per l’adquisició de determinats productes de suport per a la cura personal que precisen les persones amb mobilitat reduïda, derivada de situacions de discapacitat i/o dependència: adaptació de la cambra de bany, adaptació de les portes de l’interior de l’habitatge, barres de suport/subjecció per la dutxa, agafadors, etc.

Ajut per fills amb gran discapacitat/dependència
Suport econòmic puntual per a fer front a despeses originades per aquesta gran discapacitat i/o dependència que puguin ocasionar a les famílies una situació de necessitats especials i per les despeses derivades d’aquesta situació de gran manca d’autonomia en la vida diària ( alimentació, higiene personal, acompanyament, mobilitat, manteniment de la salut, etc. ).

Ajudes a la Conciliació

Ajut per l’atenció especialitzada per fills, de 0 a 18 anys, de metges col·legiats
Suport econòmic adreçat a fer front al pagament de despeses derivades de tractaments especials que hagin de rebre fills menors, de 0 a 18 anys, de metges/-esses col·legiats/-ades, com a conseqüència d’una patologia i/o malaltia que requereixitractaments i cures d’especial consideració.

Ajut pel nou nat
A través del Programa de Protecció Social (PPS), es vol col·laborar en un moment tan especial i contribuir a alleugerir les despeses inicials que implica l’arribada d’un fill amb un ajut econòmic puntual dins de les Prestacions per Conciliació de la Vida Familiar.

Ajut pel MIR de primer any
Són molts els metges residents que venen a la província de Tarragona a fer laresidència. Comencen una nova etapa professional i vital en una nova ciutat i això comporta una sèrie de despeses importantsi des del Programa de Protecció Social (PPS)s’ofereix un ajut puntual per assumir aquestes primeres despeses.

Ajut per cobrir obligacions econòmiques col·legials per situacions excepcionals de no exercici professional de llarga durada
A través del Programa de Protecció Social ( PPS ), es vol donar suport amb un ajut econòmic puntualdins de les Prestacions per Conciliació de la Vida Laboral i Familiar.

Ajut per defunció de metge col·legiat
L’ajuda per defunció consisteix en un ajut econòmic als hereus del difunt al ser considerats com a beneficiaris en una pòlissa d’assegurança col·lectiva de vida per defunció subscrita per la Fundació que proporciona als beneficiaris un ajut econòmic de 1.500 euros.

Ajut per situacions de dependència
Mitjançant el Programa de Protecció Social (PPS), es previst donar recolzamentamb un ajut econòmic puntualdins de les Prestacions per Conciliació de la Vida Laboral i Familiar.

Altres Ajudes

La Fundació també ha creat una sèrie d’ajudes destinades a temes com la formació o la divulgació de les quals el col·legiat/-ada se’n pot beneficiar. Són les que es mostren a continuació: Event llicenciats, Pòlissa d’agressions, cursos d’anglès, Ajudes COVID, Ajut per a projectes de divulgació i Ajut per projectes de cooperació internacional.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.